medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mån 15 mars 2010


En skenhelig Livets Ordare!

En osannolikt tragisk hycklare!

 

 

Till Ingemar Virsen
Från Tonny Svensson
 
Hej Ingemar! 
 
Hur fungerar byggförvaltningen i Flens kommun och vilken kontroll har politikerna i fullmäktige, styrelse och byggnadsnämnd över tjänstemännen, som ofta själva uppträder som politiker likaväl som du och dina kollegor i nämnden ibland uppträder som tjänstemän. "Medborgaren" är angelägen om att försöka förstå och redovisa för allmänheten hur byggärenden hanteras av den lokala myndigheten. Information om rutiner i byggärenden saknas nästan helt på kommunens hemsida. Andra kommuner är inte lika hemlighetsfulla.

 

Som du känner till riskerar Göran Persson, vår stadsminister, åtal för försumlighet i egenskap av byggherre till sitt nya bostadsbygge på Torp men också hans fru och hans bror entreprenören i Perssons Bygg.  Massmedia liksom rättsväsendet har varit snabba att peka ut Göran Persson som en försumlig klumpeduns i sitt bygglovsärende, vilket han kanske också har varit.. Sannolikt är medlemmarna i släkten Persson inte ensamma om att vara försumliga. De lokala journalisterna är dock snabba att skydda sina goda vänner bland kommunens tjänstemän och riktar följdaktligen inga klarläggande frågor till dessa.

 

 Vem är byggherre och vad är hans ansvar? Byggherre förväxlas ofta med byggmästare-byggare-byggentreprenör. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Fastighetsägaren är ofta byggherre. Byggherren ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Byggherren ska också följa gällande bestämmelser i olika regelverk om byggande och miljö.

 

Vilket ansvar har kommunens politiker och tjänstemän för att situationen har uppstått. Bygglovsprocessen är numera uppdelad i en tillståndsprocess (bygglov / rivningslov /marklov) och en anmälningsprocess (bygganmälan/rivningsanmälan). Tillståndsprocessen har som bekant varit tveksam i Göran Perssons ärende där du själv spelat en avgörande roll som anhängare av en sekteristisk framgångsteologi. 

 

Anmälningsprocessen har dessvärre varit Grönköpingsmässig. Bygganmälan skall göras till kommunen tre veckor innan byggstart. Detta krav upphävdes uppenbarligen av kommunens delegationsexpert Anders Solberg på middagen med Stadsministern. För att få påbörja byggarbeten krävs alltid att byggherren lämnar in en bygganmälan till kommunen. Har Persson gjort detta?  Har rapporterande lokalpress missuppfattat saken. När den obligatoriska bygganmälan lämnats in händer tre saker: Nämnden kallar byggherren och kvalitetsansvarig till byggsamråd  för genomgång av byggprojektet. Kallade nämnden Persson och kvalitetsansvarig till Byggsamråd innan byggstart? En kontrollplan upprättas som anger vad som ska kontrolleras för att garantera husets kvalitet. Har kontrollplan upprättats av Persson och lämnats till nämnden. Slutbevis lämnas av kommunen när kontrollplanen är uppfylld. Har nämnden lämnat ett slutbevis till Göran Persson? Till byggsamrådet kallas byggherren och kvalitetsansvarig, för att säkra byggprojektets kvalitet. I vissa fall kallas fler personer, till exempel räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Byggherren ansvarar för att projektörer och entreprenörer informeras eller kallas till byggsamrådet.

 

Det nya och bland allmänheten okända kravet på arbetsmiljöplan bestående av en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverkets distriktslkontor närmast byggplatsen och därefter en arbetsmiljöplan enligt Arbetmiljöverkets anvisningar skall naturligtvis diskuteras på sammrådsmötet med bla miljöförvaltningen i erforderliga fall. En enskild byggherre, inte ens en statsminister kan känna till när en arbetsmiljöplan måste upprättas och hur den skall se ut. I Göran Perssons fall har det förstås varit självklart att miljökontoret varit närvarande på samrådsmötet. Har miljökontoret kallats av nämnden till samrådsmötet, Ingemar? Har nämnden eller miljökontoret informerat Persson om kravet på en arbetsmiljöplan.

 

En enskild medborgare bad i förra veckan byggchefen Björn Claesson klargöra när man som liten byggherre måste lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Finns det exempel på byggprojekt tillräckligt litet, men med bygganmälansplikt, när man inte behöver redovisa en arbetsmiljöplan. Svaret nedan var pinsamt kortfattat. Beror hans svar, tror du Ingemar, på en oroväckande inkompetens eller vill han demonstrera sin maktposition gentemot en enskild medborgare. Hur många tror du förstår skillnaden mellan yttre miljö och arbetsmiljö. Skall man tolka Björn Claesson så att kommunen inte kan eller vill ge råd och besked i enskilda fall om en arbetsmiljöplan måste upprättas eller inte. Är det så att Björn Claesson avsiktligt hemlighåller information om arbetsmiljöplaner som i Statsministerns byggärende. Det är kanske också på sin plats att kommunens hemsida upplyser om BMR-chefen Björn Claesson heter Björn Claesson eller om han heter något annat.
 
mvh Tonny Svensson

 

.