medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 30 april 2010

 

 

Medborgarn från maj år 2008!

Att vara ett omhändertaget vuxenbarn i Flen.

 

Att leka erövrare i Flen är förbjudet enligt den lokala ordningsstadgan!

 

 

Att vara människa är att vara erövrare. Kroppen är ett   oerhört robust fordon som varken onda vädermakter eller snårig terräng rår på. Kronjuvelen är det egna intellektet som spirar när människan leker.
Det är när vi leker som vi förstår hur saker och ting hänger samman. Det är också i lekens samspel man lär att känna sig in i andras känslor.


Omfattningen av bisarra exempel på astronomiskt tilltaget omhändertagande byråkrati är gränslös.

När kreativitetens kojor rivs i den kalla byråkratins namn är det en övertydlig symbol för hur trygghetsnarkomani försurar tillvarons sötma. Det är alltså inte längre 

Flensbornas kreativitet som sätter gränser för fantasin utan gråa byråkrater.


Fri företagsamhet anses inte längre vara en lämplig lekplats eftersom den saknar både inhägnad och säkerhetscertifikat. I hundratals år har världen legat öppen för människans upptäcktsfärder.  Förpassningen till kommunkontrollerade lekhagar berövar inte bara människan fantastiska minnen, utan gör oss också fetare, slöare och mindre socialt utvecklade.


Det är bra att människor är rädda om varann. Men det är farligt när vi är livrädda om varann. Att se tillvaron som en fara vi måste hållas borta från gör knappast människan tryggare. För det är ju i mötet med världen som vi upptäcker dess faktiska faror. Ett blåmärke eller en vrickning kan vara en bättre lektion än hundra förmaningar.

 

Skrapsår och blåmärken är en ofrånkomlig del av tillvaron. Och såvida inte alla människor inhyses i plastbubblor, kommer sorgligt nog några också att skadas allvarligt till följd av kreativ lek varje år.
Världen är, vilket lekande människor kommer att upptäcka, framför allt fantastisk men också lite farlig.
Det är underbart att sitta med kompisarna i en trädkoja men man måste vara aktsam när man klättrar ner.

 

 

 

tors 29 april 2010

 

 

Hjälplösa mitt i Sörmland!

Ett nytt kommunalfullmäktigemöte med Flens kommunala savanter!

 

 

 

Det sägs att Flen har den ledning som invånarna förtjänar.  Utredningen "Det blinda Flen"  karakteriserade Flenarna som ett folk som företedde alla tecken på inlärd hjälplöshet och en märklig syn på kommunen som alla goda gåvors givare. När denna inställning blir en nedärvd egenskap hos en hel generation Flenare är det knappast någon ide att väcka allmogen till besinning. Kanske är det enklast och lugnast att låta massorna förbli i det stadium då man programmerats att älska sin träldom.

 

Medborgarn mäter inte människor i intelligenskvoter men politiker är inte som vanliga människor. De saknar säkert inte intelligensen men nånting annat. De förefaller befinna sig i ett spektakulärt tillstånd där de med olika utvecklingsstörningar har extraordinära förmågor inom ett ganska snävt område, samtidigt som de ofta är mycket hjälplösa inom de flesta, som vi skulle kalla det, ”normala” områden.

 

Ett särdrag är att politikern fokuserar på detaljer istället för på sammanhanget, vilket kallas för svag central koherens. Våra ”vanliga” hjärnor ser världen genom filtret av våra tidigare erfarenheter. Det filtret gör att våra hjärnor sammanfattar och sållar bort miljontals detaljer. Filtret gör det lättare för oss att koncentrera på endast det väsentliga. När vi är ute och kör bil till exempel behöver vi inte tänka på och spara varenda detalj som ögat kan se, utan vi koncentrerar oss på det viktigaste och raderar snabbt bort det vi inte behöver. Hos politikern sparas all information som kommer in, och det är detta som gör dom så förlamade i vardagslivet och på kommunfullmäktigemötet. Alla promemorior, protokoll och Parkinsonska utredningar i politikerns huvud blockerar därför vanligt sunt tänkande.

 

Politikersyndromet är inte en störning eller sjukdom i sig, utan ett tillstånd där unika förmågor uppkommer på grund av en relativt enkel utvecklingsstörning eller skada i nervsystemet. Därför är botemedlet, eller snarare lindringen eftersom tillståndet är permanent, för politikersyndromet samma som för autism eller Aspergers syndrom. Det är till exempel att få politikern att bättre förstå sin omvärld.

 

 

 

ons 28 april 2010

 

 

Musketörerna mitt i Sörmland!

"En för alla, alla för en"!

 

 

Livvaktsstyrkan mot medborgarna!

 

Nu har vi stängt kommentatorsboxarna hälsar dom fyra med en mun! Medborgarna krängker (rätt stavning) ju våra uppdragsgivare, överhögheten i ångestcentralerna, påpekar PeO Wärring! Det kan vi som vet bäst inte tillåta! Därför är det nödvändigt att censuren fördjupas på våra Webbredaktioner tillägger Katrin Säfström.

 

Nej medborgare, så värst begåvad som webbläsare behöver man inte vara för att förstå när fascistiska åtgärder sätts in av lokaltidningarna vid behov. Just nu har behovet varit särskilt stort i Flen. Många artiklar på senare tid har höljt Flen i ett löjets skimmer. Dessa har säkert lockat flensborna till befogade men i överhetens ögon krängkande kommentarer och har därför i censurens namn förpassats till mediaskuggornas soptunnor.

 

 

tis 27 april 2010

 

En enda tidning men med fyra chefredaktörer!

Det gemensamma uppdraget för de fyra.

Bevara de feodala sedvänjorna!

 

Herre jösses härolder, utropare, kungörare, herremän och era persevanter! Va ni ljuger!

 

Censurens förkämpar!

  peo wärring

 

 

 

 

 

 

 

mån 26 april 2010

 

Nu är det dags igen...

för ritningsleverans i slutet av veckan!

 

 

Det blir nog knapert med spaningar! Medborgarn ser bara ståldetaljer för tillfället.

 

 

sön 25 april 2010

 

En för liten utbildad borgarklass...

i KFV-kommunerna! Den oheliga alliansen befäster oviljan till utbildning.

 

 

Fakta

Matematik och svenska som andraspråk är svårast

För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolan krävs minst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik.

Efter 2009 var det så här många elever som inte

nådde målen i:

Engelska: 10,9 procent (I hela Sverige: 6 procent)

Matematik: 13 procent (Sverige: 7,4 procent)

Svenska: 5,1 procent (Sverige: 3,2 procent)

Svenska som andraspråk: 47,1 procent (Sverige: 25,5 procent)

Ett eller flera ämnen: 37 procent (Sverige: 23 procent)

1087483520

 

 

Men bästa repetitör, mediaskugga och kommunlakej. Så många frågor sådana fakta ger upphov till. Och inga frågor ställer hon till de ansvariga! Dra på trissor!

 

Nu ska nior få hjälp att komma in på gymnasiet

Mer än var fjärde niondeklassare i Flens kommun kommer i dagsläget inte in på gymnasiet. Nu pågår extra insatser på högstadieskolorna för att hjälpa nior som har problem i ett kärnämne.

 

Det är viktigt att skolan utbildar ungdomen i den förljugclip_image00111671na byråkratins ädla konst, hälsar Mikael Martinsson.

 

Byråkratin ger en dålig skola

Vi hinner inte jobba för alla möten. Lärare och kuratorer får allt mindre tid för eleverna.  

 

Några frågor kan jag väl alltid lista, säger Medborgarn.

 

Är det de centralistiska skolbyråkraternas fel? Naturligtvis!

Är det de korrupta rektorernas fel? Naturligtvis!

Är det de nedtystade lärarnas fel? Naturligtvis!

Är det de oengagerade föräldrarnas fel? Naturligvis!

Är det de kulturdrömmande elevernas fel? Naturligtvis!

Är det det ohanterliga flyktingöverskottets fel? Naturligtvis!

 

Är det de normalbegåvade elevernas fel? Är det de normalbegåvade flykting- och invandrarelevernas fel?Naturligtvis inte!

 

lör 24 april 2010

 

Feodal samhällsordning är döden...

för KFV-kommunerna! Den oheliga alliansen mellan markägarna och statarfolket. 

 

 

Feodalismen är väldigt kortfattat en samhällsordning som i klassisk mening bestod av tre stånd: Adel, Präster och Bönder. Dessa var sammanbundna i vad man kan kalla ett slags kontrakt, där adeln stod för ordning och beskydd, prästerna sörjde för samhällets andliga välfärd och bönderna slet för att försörja de båda högre stånden.

 

Så var på 1100-talet och så är det alltjämt. Klerkerna eller bedjarna är fler än dom någonsin varit. För riddaren och klerken lever på den som arbetar! Dagens parasiter är som ni vet slagskämparna, de kapitalistiska spekulanterna och bedjarna, de arbetsbefriade politikerna och byråkraterna. 

  

Begreppet "enligt herresätets sedvänjor" är betydelsefullt. Det är av avgörande betydelse om man vill förstå det feodala systemet. ‘Herresätets sedvänjor’ innebar på den tiden vad kommunala lagar i en stad eller ett län innebär i dag. Sedvänjor hade på feodaltiden samma styrka som lagar har på nittonhundratalet. Det fanns på medeltiden ingen stark regering som kunde ta ansvaret för allting. Hela organisationen grundade sig på ett system av ömsesidiga förpliktelser uppifrån och ned. Att man ägde jorden innebar inte att man kunde göra vad man ville med den så som man kan i dag. Att äga den innebar förpliktelser till någon, förpliktelser som måste uppfyllas. Om det inte skedde, kunde man förlora sin jord. De tjänster som den livegne var skyldig herremannen och de som herremannen var skyldig den livegne – till exempel beskydd i händelse av krig – var alla överens om, och alla såg till att de efterlevdes enligt sedvänjan. Det inträffade naturligtvis att sedvänjan bröts, precis som lagar bryts i dag. En tvist mellan två livegna brukade slitas i herremannens domstol – enligt 10

sedvänjan. En tvist mellan en livegen och hans herre brukade avgöras till herrens förmån, eftersom han satt till doms över dispyten. Inte desto mindre finns det belägg för fall i vilka en herre som alltför ofta bröt mot sedvänjan fick avlägga räkenskap inför sin överherre. Detta var i synnerhet fallet i England, där bönder ibland kunde få tillstånd att framföra sina klagomål vid kungens hov.

 

Feodala sedvänjor i Flen.

Förutom lagar och förordningar instiftade av regering och riksdag.

 

 

Sedvänjor i lokalsamhället är sådana som begränsar medborgarnas insyn i klerkernas verksamheter.

 

Sedvänjor som står över lagar som yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighetsprincipen, meddelarskydd mm.

 

En tvist mellan en medborgare och hans byråkratherre brukar avgöras till herrens förmån, eftersom byråkratins härskare satts till doms över dispyten. JK, JO, DO, KO, PO...,

 

fre 23 april 2010

 

Elmo får Starta Eget-bidrag!

Kommunen och Arbetsförmedlingen sköter Elmo! Stödet är företagsanpassat! Idioter!

 

 

Utbildning av personalen ska få Elmo på fötter igen

Det är snart två månader sedan den nedläggningshotade Elmo-fabriken i Flen fick ny ägare. Nu drillas 20 utvalda för att åter få företaget att blomstra.

 

 

 

Kommunens "politikerelit" pratar!

Stoppa inte färggranna tabletter i munnen!

 

En förvuxen "vargunge" eller var det "blåvingar" dom hette?

Inte vuxen nog att kallas scout! Brevig, den sista blåvingen!

Nu heter dom ju Nyingscout och Patrullscout. Själv var Medborgarn en riktig "vargunge" och sedemera sjöscout, det ni! Numera är Medborgarn en fullvuxen varulv som ständigt byter skepnad!

 

Lisbeth Brevig från Civilförsvarsförbundet pratade i går om barnsäkerhet i hörsalen i Flens bibliotek

Lisbeth Brevig från Civilförsvarsförbundet pratade i går!

 

Viktigt att hålla koll på maskindiskmedel

De färgglada tabletterna med diskmedel till diskmaskinen är frätande om de hamnar i ett barns hals, och något så ofarligt som mammas järntillskott kan orsaka förgiftning hos barn.

 


 

 

Pseudouppdragen står som spön i backen!

Parkinsons lagar håller igång Flens byråkrater!

 

Ny plan ska forma "nya" Flen

Slottsskogen mitt emot Hammarvallen är utpekat som Flens nästa bostadsområde.

 

 

Vem faen äger knektjäveln?

Malmköpings reklamskylt på Vägverkets rondell, är det tillåtet? Eller är det Vägverket som betalar?

 

 

Outgrundliga är dom skatteförsörjdas vägar. Är det nån som tror att Lars Rådh kör med öppna kort i Malmköping? Nu för tiden är det fråga om att skaffa sig korrupta bundsförvanter!

 

596380266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lutar åt en knekt

En knekt omgiven av en metallsarg till priset av minst

300 000 kronor.

 

tors 22 april 2010

 

Farliga chefer finns det gott om!

Ni kommer ihåg den här olyckan.

tommy svensson

 

Först blev Strängnäs drabbat, sen Flen, sen Nyköping och nu Eskilstuna. Vad ska galenskapande kommunbyråkrater göra när friskolorna tar över? Långtidsdeponeras på närmaste soptipp, där dom hör hemma!

 

 

Kommunal galenskap i kubik!

Tydligare exempel på parkinsonsk paranoja få man leta efter! Olyckan startade processen!

 

Skolorna som läggs ned

Utredning föreslår ny jätteskola Stora förändringar på landsbygden

 

Dramatiska förändringar som berör en rad skolor i Nyköpings kommun föreslås i en utredning.

 

Det finns bara ett sätt att konkurrera med privata friskolor!

Det är naturligtvis att starta kommunala friskolor! Men då blir byråkraterna lik förbannat arbetslösa och hänvisas till soptippen!

 

F. FÖRETAGSAM

Nätverket Kommunala Friskolor, KomFri, är ett organiserat samarbete mellan skolor som av sina kommuner getts självstyrelse i olika former

 

 

 

Rösjöskolan

 

 

Skolans hemsida

rosbild_1

 

Rösjöskolan i Sollentuna var den första kommunala friskolan. Medborgarn gjorde byggritningarna till ombyggnationen när det begav sig för sju år sedan. Lite insikt i problematiken fick nog Medborgarn.

 

 

 

ons 21 april 2010

 

Härligt med vakna åldringar!

Sen spelar inte höger-vänster så jävla stor roll om man bara visar medmänsklighet.

 

 

 

3447786819Det största problemet är folk som jag och Medborgarn.

 

 

 

Beskurna navelskådare översvämmar landet Sverige, Sörmland och Flen i synnerhet!

 

Den svenske arbetaren säger!

Den spelar ingen roll vem som äger företagen bara ägaren har mycket pengar! Jo, jo!

 

 

 

"Problemet med politiskt stillestånd är att det står stilla. Det gör däremot inte verkligheten. Borde politikerna inte - jag bara frågar - oroa sig mera över att Saab hamnat i rövarhänder och Volvo Personvagnar blivit kinesiskt? Inom kort far biltillverkningen varvens väg - bort från Sverige. Många underleverantörer dör och Västsverige får ett helvete. Det blir inte bättre av att också SAS befinner sig på fallrepet. Vi får väl åka Finnair, men vad ska svenskarna göra?"

 

"I bilden ingår att de svenskar som arbetar, just nu 4,6 miljoner, minus sjukskrivna, måste jobba ihop bidrag till över en miljon landsmän som kallas fattiga och dessutom är det. Under åtskilliga år i min livstid har antalet döda överträffat antalet födda i Sverige. Utan en betydande invandring - netto - skulle vi ha gått back. Det betyder att vi under lång tid hållit på att skapa - och fortsätter att skapa - det vi kallar ett multikulturellt samhälle. USA är det bästa exemplet på att detta är fullkomligt möjligt, men också på att uppgiften är svår."

 

Några försöker se de stora globala sammanhangen! Makrovärlden!

Medborgarn har föredragit mikrovärlden så länge han kan minnas.

 

Ödet har dock velat få Medborgarn intresserad av det där mitt emellan. Hur vi organiserar våra närsamhällen. Medborgarn har inte kommit särskilt långt. Han har än så länge mest iakttagit allt underligt i den navelskådande närmiljön.

 

Det går ju emellertid inte att undvika de makroglobala konspirationsteorierna som florerar på internet. Det finns ju inte, vad jag förstår några bevis för att mänskligheten styrs åt något speciellt håll av inflytelserika människor eller av utomjordiska krafter. För en satiriker som Medborgarn är dock alla konspirationer värda att inspireras av.

 

 

En konspirationsblogg i högen!

 

Stoppa den nya världsordningen

 

 

Fortsättningen

 

 

.