medborgaren logga

 

Anteckningar Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons 20 april 2011

 

Ett tokord till med dunkla syften!

"Sjönära läge", tomter på Malmakvarn enl. Ek!

 

Mäklarspråket har invaderat kommunerna!

 

 

"Läget är nära sjön men man kan inte se den!"

"Tomten befinner sig nära vatten men kanske ändå en bit bort"

 

"Sjönära läge" är gallematias, rappakalja och dravel. Man kan nog säga att vi alla, åtminstone i Sörmland, bor i ett sjönära läge. Så varför använder kommuner och medieskuggor som Anna Hübsch på Ek detta intetsägande begrepp om det inte är för att förvilla allmänheten genom att förgylla verkligheten!

 

 

Strandnära = bostadshuset närmare än 150 m från stranden!

"Strandnära läge", finns det såna tomter på Malmakvarn? Förvisso, fågelvägen!

 

3 § Värdefaktorn närhet till strand ska, om inte annat föreskrivs i 4 §, med utgångspunkt från det horisontellt mätta minsta avståndet mellan byggnadsplatsen och strandlinjen indelas enligt följande.

 

Belägenhetsklass.

Byggnadsplatsens avstånd  från strandlinjen.

1. (strand) högst 75 m och egen strand

2. (strandnära) högst 75 m utan egen strand

3. (strandnära) mer än 75 m men högst 150 m

4. (inte strand eller strandnära) mer än 150 m

 

 

Strandskyddet börjar sätta sig!

En rättshaverisk "makthavare" som Flens trädgårdsmästare gjorde många fatala och olyckliga felbedömningar.

 

Det kostade skattebetalarna både tid och pengar!

 

 

Strandskydd – en vägledning för planering och prövning

Handbok 2009:4.

 

 

6 Fri passage

Enligt 7 kap. 18 f §. miljöbalken ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och

byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av

området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

 

I ett beslut om att upphäva strandskyddet i detaljplan eller ge dispens från strandskyddet ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annarsanvändas för det avsedda ändamålet. Strandskyddet ligger alltså kvar i den del intill stranden som behöver avsättas som fri passage. Att fri passage lämnas utgör ingen grund för att ge dispens från eller upphäva strandskyddet

 

 

Det är funktionen av den fria passagen som är det väsentliga, det vill säga att passagen ska vara och upplevas som tillräckligt bred för att människor inte ska avhålla sig från att vistas på platsen och passera. Den fria passagens bredd är beroende av förhållandena på platsen, lokala förutsättningar så som byggnadstraditioner, variationer i vattenstånd m.m., men bör dock aldrig vara mindre än några tiotal meter i bredd från strandlinjen. Det är lämpligt att de omständigheter som ligger till grund för ett beslut om fri passage redovisas i dispensbeslutet eller i detaljplanen där den fria passagen beskrivs och visas både i text och på karta se avsnitt 3.3.2.

 

 

6.1.1 Anpassning till topografi och vegetation I ett öppet och flackt landskap kan en smal passage upplevas som trång och inte passerbar. Här bör den fria passagen vara så bred att den passerande förstår att det är möjligt att passera. I skogsmark där landskapet är mer slutet kan den fria passagen vara smalare. En brant närmast stranden gör att passagen kan behövas förläggas ovanför branten för att fungera. Om det finns en tillräckligt bred avsats längs med stranden kan denna användas för den fria passagen.

 

Hoppsan! Dom kan spela fotboll i Spanien!

 

tis 19 april 2011

 

En s.k. rättshaverist är ofarlig!

 

En rättshaverisk makthavare är däremot att jämföra med en psykopat!

 

Naturligtvis finns det rättshaverister som också är rättshaveriska men dessa är sannolikt ytterst få till antalet! 

 

Enligt synonymordlistor är epitetet rättshaverisk liktydigt med enveten, hårdnackad, tjurskallig, egensinnig, istadig och motspänstig.

 

En välkänd och i sammanhanget träffande aforism om en

s.k. rättshaverist säger att "den enda säkra vägen till framgång är beslutsamhet och uthållighet".

Begreppet uthållig är detsamma som envis, tålmodig, oförtruten, energisk, flitig och ihärdig.

 

Som Medborgarn tidigare påpekat finns inga synonymer till  ordet rätthaverist!

 

 

"Skjortan", är ett bra exempel på ett rättshaveriskt kommunprojekt!

Rättshaveriska psykopatiska makthavare har drivit en fascistisk utredningsteknik som utestängt medborgarna!

 

Ännu hopp om skatehall i Skjortan

Skateboardåkarna känner sig bortglömda i Flen. Så är inte fallet hävdar nu kommunalrådet Anders Berglöv (S). 
Vi stänger inga dörrar för någon innan vi har bestämt oss.

 

 

Skateboardåkarna i Flen känner sig bortglömda 

De är många och drömmer om en inomhushall att åka i under vinterhalvåret. Nu har Flens skateboardåkare tröttnat på kommunen.
Hade det funnits ett engagemang hade de försökt få in skate i Skjortanhuset. Det är hur många som helst som åker men vi blir inte tagna på allvar, säger Oscar Hallinder.

 berit robrandt ahlbergx

 

En rättshaverisk byråkrat!

Med en dödligt paralyserad fritidsverksamhet! 

 

 

En vidrigt amatörmässig verksamhet!

 

 

 

mån 18 april 2011

 

Makthavare särskilt på kommunal

nivå är gravt rättshaveriska! 

Rättshaverist döms man till, oftast av rättshaveriska kommunala makthavare!

 

 

 

En kommundirektör i Flen som med förkärlek dömde flenska medborgare till rättshaverister! Hans efterföljare har fullföljt traditionen!

 

De få kommunala makthavare i Flen som till äventyrs inte känner till de enklaste sätten att döma en medborgare till att för evigt klassas som rättshaverist är följande:

 

Besvara aldrig brev på annat sätt än på det obegripliga! 

Svara aldrig på frågor, hänvisa till sekretess!

Tvingas du ändå svara, svara yxskaft!

Lämna aldrig ut handlingar, hänvisa till att det är arbetsmtrl!

Många, många fler sätt finns det, bästa nybörjare!

 

 

"Makthavares djupgående aversioner mot uthålligt rättssökande medborgare är väl kända. Ett anmärkningsvärt faktum med tanke på att sk rättshaverister i motsats till terrorister och många framgångsrika makthavare aldrig brukar odemokratiska eller illegala medel i sina strävanden.

Att hata eller frukta en våldsam terrorist är begripligt. Men att samma inställning omfattar medborgare som i sitt fredliga rättssökande håller sig till de demokratiska spelreglerna står inte lika klart."

 

"Vissa makthavares motvilja mot sk rättshaverister saknar således tydliga motiv och därför får skälet till aversionen sökas på det personliga och psykologiska planet.

Ligger motivet i att rättshaveristen besitter egenskaper som gör denne för beslutsam, för uthållig eller för rättsinnad - i makthavarens tycke? Eller i makthavarens insikt om att den rättssökande har rätt men att dennes rätt på grund av makthavarens orätt inte 'får' eller 'kan' bejakas?"

 

 

Från en herreman till en annan! 

Från en Stjärnhovare till en Flenare!

Från en knösarik rättshaverist till en knösarik rättshaverisk granne vid Båven!

Från en f.d. gråsosse till en f.d. betongsosse!

 

Vem faen vill vara Flenare, säger herremannen till herremannen på rätt sida gränsen. Jag får se till att dom flyttar kommungränsen! 

 

En fråga om trovärdighet

"Göran Persson förlorade på herrgården."

 

 

 

En outstanding rättshaverist! 

Kurt L. talade med Ärkebiskopen för en tid sen!

 

 

Medborgarns absoluta favoritkränkare!

 

Själva helvetet stängs av, sa Wejryd!

För att drastisk kunna minska utsläppen av svavel, rök och koldioxid har ärkebiskopen Anders Wejryd i dag beslutat stänga själva helvetet; de eviga osande eldarna skall släckas ner.

- Det är så svenska kyrkan tar sitt klimatansvar, säger ärkebiskopen där han ler under mitran.

- Samtidigt har jag beslutat riva 93 procent av alla kyrkor eftersom ingen går dit ändå. Jag beräknar att det sparar

93 000 kubikmeter olja.

- Stora högtider som jul eller de attraktiva och publikknipande homoäktenskapsceremonierna kan hållas i Folkets hus, eller där sådana inte finns, på någon gammal dansbana.

- I kvarvarande kyrkor sänks inomhustemperaturen till nio grader. Då är det skönt med mitra, säger Anders.

-Men gamla frusna tanter, hur ska det gå för dem?

- De har haft sitt med kyrkan, allt för länge, nu är det dags för hbt-svängen och den är inte kylslagen av sig, säger ärkebiskopen.

 

 

 

sön 17 april 2011

 

Satir, en obegriplighet i Flen! 

"Rättshaverist! Det har Medborgarn aldrig ångrat." Betyder: risken att bli kallad rättshaverist har inte skrämt Medborgarn till tystnad av den skräckslagna överhögheten!

 

Satir: förmedla budskap i förklädd form med hjälp av ironi och humor, det gör Medborgarn!

 

"Satir är en skrivteknik där man påvisar brister hos subjektet (till exempel en individ, en organisation eller en stat) för att förlöjliga, ofta menat som en provokation eller för att få i stånd en förändring. Humor i satir tenderar att vara subtil, med ett fritt användande av ironi och skruvad humor. Enkelt förklarat är det ett sätt att förmedla budskap i förklädd form med hjälp av ironi och humor."

 

 

Rättshaverist, vad faen är det? 

Faktum är att ingen så noga vet. Den rätts-haveriska maktapparaten behövde sannolikt ett ord som beskrev oliktänkande medborgare på ett smädande och föraktfullt sätt!

 

Rättshaverist, ett skällsord och svärord!

 

 

Man skulle lika gärna kunna kalla medborgare med en vetgirig vilja att lära känna och förstå den rättshaveriska makteliten för till exempel "Huggormars avföda" eller "Pestråttor" eller "Skabbhalsar" eller "Tryffelsvin" eller "Sjögurkor eller "Stendöva stallknektar" eller .... Lånat från en känd kaptens svordomsarsenal

 

Vissa tror att ordet rättshaverist utvecklats från ordet rättshaverisk men det är långt ifrån säkert. Andra tror att ordet utvecklats från medborgare som genomlidigt

upprepade rättshaverier.

 

Nä faen, rättshaverist är ett svårt ord att förstå sig på.

Ordet rättshaverisk är desto lättare att begripa.

Enligt synonymordlistor är epitetet rättshaverisk liktydigt med enveten, hårdnackad, tjurskallig, egensinnig, istadig och motspänstig.

 

Aktade positiva rättshaverister? 

Återspeglar rättshaveriska makthavares personliga tillkortakommanden. 

 

"Begreppet rättshaverist framstår således som tillskapat och används i syfte att grundlöst och riskfritt utsätta någon för andras missaktning. Ett redskap för uppsåtligt förtal med andra ord. Av vilket följer, om inte slutsatsen, så åtminstone misstanken om att epitetet i själva verket återspeglar rättshaveriska begreppsanvändande makthavares personliga tillkortakommanden."

 

"Frågan är således om inte det enligt gängse språkbruk nedsättande begreppet rättshaverist vid närmare eftertanke är positivt och är, eller borde vara, ett uttryck för aktning och respekt."

 

 

Att leva över sina tillgångar? 

Betyder att vi tär på vårt sparkapital!

Betyder att vi lånar från nån som har!

Betyder att vi förbrukar oersättliga resurser!

 

Man må vara bra naiv om man tror att Obama, Reinfeldt och pastor Berglöv kan styra världen åt "rätt håll". Därtill har mänskligheten alltför många obotbara rättshaveriska byråkrater, psykopater och pedofiler!

 

Vad vet Anders Borg som inte vi vet?

 

När personen med landets bästa insyn darrar finns det all anledning att vara orolig.

 


Borg förbereder sig för nästa stora kris

 

 

 

 

Renhållningsordningen, finns den? 

Frågeställningen blottlägger underligheter i kommunen som Medborgarn får bekräftade!

 

Varför släpper ansvarig utgivare igenom kommentarer från anonyma personförföljare? Medborgarns intresse är mera riktat mot Musseledare än Musselakejer! 

 

 

Beundransvärt att Mp i Flen kan behålla en saklig ton! 

 

Helen Sipinen Mp Flen 

En avfallsplan är helt nödvändig för att få rätsida på kommunens avfallshantering. Vi skulle kunna återvinna det mesta av vårt avfall t.ex. och ta vara på matavfall till biogas. Vi skulle även kunna ha dammar som renade vårt avloppsvatten (som det finns beslut om men som inte genomförts) i stället för att smutsa ner våra vattendrag. Det handlar inte om paragrafer, det handlar om en mycket viktig avfallsförordning som styr hela vår avfallshantering och kommunen följer inte lagen.

 

Besviken miljövän

Helen Sipinen skrev....

 

"Det är bra. Jobba på men byt approach!"

 

C A

"Håller med Besviken miljövän, med ett litet tillägg: Jobba på men byt approach och byt ut Robert Nordgren. För Flen kommuns, miljöns och Mp:s skull!"

 

 

 

Det dröjde tre år, sen var det kört!

Båstad drabbades av skurken Tomas Trikse!

 

Triksaren Tomas Rikse gjorde Medborgarn till rättshaverist! Det har Medborgarn aldrig ångrat.

 

Båstad är en kommun där näringslivet och politikerna samarbetar tätt.

 

"Tomas Rikse, kommunchef i Båstad och chef för dåvarande planchefen Per Iwansson som bytte jobb inom kommunen vid årsskiftet, säger sig inte känna till att Iwansson arbetade med Erik Paulsson.

Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Anette Åkesson, som för övrigt är tjänstledig från Peab, fick veta att Per Iwansson var involverad när Erik Paulsson presenterade sitt exploateringsprojekt. Men hon finner ingen anledning att kritisera arrangemanget.

Själv säger dåvarande planchefen Per Iwansson att han utförde arbetet i Erik Paulssons bolag Lilla Båstad AB i egenskap av kommunal tjänsteman."

 

Att med en tydlig identitet öppet utmana maktens människor som ovan är naturligtvis relevant när misstanke om brott föreligger. 

 

Att skända en politiker anonymt i en dagstidning med en medveten lögn och utan en misstanke om brott är förstås straffbart! 

 

fre 15 april 2011

 

Om rättsröta, rättshaverister och rättshavérisk? (betoning på e)

Rättsröta och rättshaverister!

Två sidor av samma mynt!

Utan rättsröta, inga rättshaverister!

 

Däremot många rättshavériska människor!

 

Förrädiskt ord med olika betydelser beroende på vem som använder ordet! Rättshaveri t.ex. 

 

"Rättshaverist" är utan bestämd betydelse. Ordet finns inte i våra grannländer. Inte heller i tyskan eller engelskan! Begreppet används i pejorativ mening, nedsättande, klandrande, kränkande! Som ett svärord alltså, i dagligt tal! 

 

Används i huvudsak av makthavare med avsikt att hålla kritiska medborgarröster på avstånd. Rättshaverist-förbannelsen är en sorts djungeltrumma som basunerar ut "fara på färde" till andra makthavare!

 

Makthavare definierar rättshaveri sålunda!

 

"Rättshaveri betyder ’överdrivet begär att alltid ha rätt’. Den som har denna prövande läggning är rättshaverisk och kallas rättshaverist. Orden har alltså inget att göra med några ”rättsliga haverier”, som t ex justitiemord."

 

Mån dä, mån dä, mån dä.....

 

Mycket har skrivits om rättsröta och rättshaverier från den andra sidan myntet!

 

 

 

"Jävla rättshaverist", en smädelse!

Det ligger alltid en allvarlig orätt i botten av rättshaverier! En rättshaverist är inte rättshavérisk!

 

Rättshavériska människor är obotliga liksom  kusinerna pedofiler och psykopater!

Rättshavériska människor är mest frekventa inom den byråkratiska maktsvären!

 

”En enda korrupt domare är farligare än tjugo rånmördare”.

Vilhelm Moberg om den farligaste brottsutövning som kan förekomma hos en demokratisk rättsstat

 

”Det svenska samhällssystemet har förlorat den gamla hederliga rättvisan. Nu har vi ett utpräglat klassamhälle där makten och kapitalet tar för sig utan hänsyn till det övriga samhället. Vi har helt enkelt fått en ny  -ism som kan klassas som kapitalfascism. Kallhamrade kapitalister som suger ut och plågar samhälle, företag och enskilda och placerar snabbt sina orättfärdigt tjänade tillgångar i skatteparadis.
Kapitalfascistens rättvisa räcker till den egna nästippen…Rättvisa åt alla innebär i första hand att vi alla skall behandlas med samma värdighet och respekt. Detta inte minst när vi vänder oss till våra domstolar för att skipa rättvisa. Brf Styrelse”

 

Om rättsröta, rättshaverister och rättshavérisk samlas under flikarna Maktmissbruk/Rättsröta.

 

Om Renhållningsordning samlas under flikarna Kommunbrister/Renhållningsordning.

 

tors 14 april 2011

 

M+C+Fp+S=Mussetidning i E-tuna?

Feodalherrarna + statarfolket = Musseland!

 

Skrivet 13 apr 2011 19:48 av signaturen "C A." 

C A skulle kunna vara punkaren Jörgen Bröms i tjänst hos Musselands överhet!

 

 

"Tydligen har Robert inte förstått allvaret med den här diskussionen (what's new...)."

 

Ett språkbruk som används av punkaren, webbchefen och granskaren själv! 


 

"För Mp:s skull men framförallt miljön och inte minst HELA Flen hoppas jag att vi blir av med denna paragrafryttare."

 

"Kritik av namngiven privatperson (undantag, politiker i Mp) måste undertecknas med för- och efternamn."

 

"Flen behöver fart!"  (en punkares typiska ordval)

 

En punkares respektlösa och föraktfulla relation till lag och ordning. Med uttrycket "Flen behöver fart!" måste väl menas en uppmaning att kringgå lagar och regler. Alltså en samhällsfientlig, anarkistisk och revolutionär uppmaning!  Att uppmana andra till brott eller ohörsamhet kallas i svensk rätt för uppvigling och bestraffas med böter eller fängelse!

 

"Vi förbehåller oss rätten att radera läsar-kommentarer vi anser innehålla osaklig eller felaktig information relaterat till artikeln."

Att Jörgen Bröms använder nyfascistiska metoder enligt italiensk Berlusconi-modell har blivit så markant övertydligt!

 

Om miljöpartiet i Flen får rätt ytterligare en gång i förvaltningsdomstolen så bör Ek anmälas för uppvigling och bedömas enligt brottsbalken kap. 16.

Maxstraffet  är fyra års fängelse!

 

 

Ensidiga ordningsföreskrifter i pseudoformat som inte gäller mussetidningen slälv!

 

Redaktionen på Ek förbehåller sig rätten att redigera och radera läsarkommentarer vi anser är stötande, kränkande eller innehålla osaklig eller oväsentlig information relaterat till artikeln.

Ja, jag accepterar villkoren. Läs villkoren

Vi ser gärna en öppen och hälsosam debatt här på ekuriren.se.
För att den ska bli konstruktiv och läsvärd för alla har vi dock en del regler som vi vill att ni följer.

• I dina kommentarer får du gärna kritisera, argumentera, utveckla och tillföra ny kunskap i ämnet. Vi vill dock att kommentarerna är sakliga och välformulerade.

• Kritik av namngiven privatperson måste undertecknas med för- och efternamn.

• Vi läser alla inlägg innan de publiceras och ansvarig utgivare ansvarar för publicerade läsarkommentarer. Det är precis samma regler som gäller för vår insändarsida i papperstidningen.

• Vi förbehåller oss därför rätten att redigera och radera läsarkommentarer vi anser är stötande, kränkande eller innehålla osaklig eller oväsentlig information relaterat till artikeln.

Redaktionen har skyldighet att enligt BBS-lagen ta bort meddelanden som uppenbarligen innefattar:
- uppvigling (BrB 16:5)
- Hets mot folkgrupp (BrB 16:8)
- barnpornografi (BrB 16:10a)
- olaga våldsskildring (BrB 16:10b)
- Upphovsrättsintrång

Då vi förhandsgranskar alla kommentarer kan det innebära att det ibland kan dröja innan din kommentar publiceras.
Kommentarer kan också komma att publiceras i papperstidningen.

Har du frågor om kommentarsfunktionen?
Skicka e-post till: webbredaktor@ekuriren.se

 

 

ons 13 april 2011

 

Våra tjänstemän är åt helvitte för inkompetenta, säger Pastorn med stort allvar!

Vi måste ha tålamod, det tar sin tid och vi måste se det långsiktigt, tillägger pastor Berglöv!

 

 

"Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra veckor."

 

Vi trodde att det dugde om vi ställde ut en sida i taget under en trettioårsperiod, säger den språkbegåvade specialläraren, som är i stort behov av särskilt stöd, nollnollan!

 

En ny kommentar i Ek skriven av vem?

 

"Miljöpartiet i Flen borde ompröva sina prioriteringar. Ni förlorade många röster på grund av fokus på rotande i gamla protokoll. Men Nordgren kanske har någon annan förklaring varför valresultatet i Flen var sämre än i riket som helhet."

 

En kommentar till!  Av "Lars Falk"?

 

"Nordgrens resonemang börjar likna en rättshaverists.
Om Nordgren föredrar att älta fel han anser vara begångna i det förflutna, måste hans partikamrater ta tag i frågor som berör framtiden. Framtiden kan vi påverka och där finns det mycket att göra!"

 

 

 

Är det bara Medborgarn som anar?

Att A-nollorna sprider sin egen fascistiska propaganda med den här typen av inlägg i Ek!

 

 

Nordgren och andra normalbegåvade medborgare är nog införstådda med att A-nollorna har lurat över en del miljövänner till nollornas parti.

 

Det borde han ha förklarat i sin kommentar, han Nordgren!

 

Begreppet "rättshaverist" kräver en förklaring som Medborgarn återkommer till. "Lars Falk" har uppenbarligen en infantil verklighetsuppfattning eller fascistisk om man så vill! Frågan Nordgren pekar på, om det finns en "Renhållningsordning" eller inte, beskriver inte ett fel i det förgångna utan i nuet och för framtiden!

 

 

Ribban är satt av ansvarig utgivare på E-kuriren, PeO Wärring!

Fritt fram att smutskasta politiker utan att underteckna med eget namn!

 

 

Skrivet 13 apr 2011 19:48 C A (Ej registrerad)

Tydligen har Robert inte förstått allvaret med den här diskussionen (what's new...).
För Mp:s skull men framförallt miljön och inte minst HELA Flen hoppas jag att vi blir av med denna paragrafryttare. Flen behöver fart!

peo wärring

 

 

Nu ligger han väl ganska illa till! 

Chefredaktör och ansvarig utgivare
PeO Wärring.

 

 

tis 12 april 2011

 

 

Varför ljuger alla i Flens kommun?

Överlagt mord på informationssamhället i Flens Kommun! Utstuderad hjärntvätt har lett till en för tidig död! 

 

clip_image0011203

peo wärring

lars rådh 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clip_image0011151

peredlund

 

Verkställande bödlar i informations-samhället i Flens kommun! Dom tre från Eskilstuna!

 

 

 

 

 

Varför ljuger rektor Hedman!

Duktiga medarbetare, ljuger rektorn men eleverna är dumma i huvudet, tillägger han!

 

 

Ny rektor sökes

Kommunen söker en ny rektor till Stenhammarskolan eftersom nuvarande rektorn Thomas Hedman från Nyköping ska gå i pension.

 

Han sammanfattar åren på Stenhammarskolan så här:

Spännande och väldigt stimulerande. Det är en fantastiskt fin skola med duktiga medarbetare.

 

 

 

Vibrerande högfärdsnäsor!

Starkt överrepresenterade hos politiker!

 

 

 

 

 

En klassiskt utformad näsvinge på Persson som bara blir vackrare med åren! Medborgarn känner sig dock kluven inför vibrerande högfärdsnäsor med fladdrande näsborrar.

 

Medborgarn tillhör dom som inte är särskilt förtjust i "geniet" Wetterstrand. Hon är alltför medveten om sin egen genialitet, näsborrarna sväller och näsvingarna vibrerar när hon talar engagagerat. Ett tecken på arrogans och självbeundran.

 

Tomhylsans vänstra näsvinge är unikt formad men annars är näsan lite ensidig. Tanterna med sina näsor som inte får vara med längre känner vi igen va!

 

Valrossen hade Medborgarn vissa förhoppningar om, tills det som hände i garderoben hände liket i garderoben.

 

Nu får vi hålla tummarna för Romson och Fridolin, trevliga ungdomar förefaller det men man vet aldrig. 

 

 

"Miljöpartist överklagar..."! peredlund

Miljöpartiledare Robert Nordgren överklagar...!

 

 

Så kan vi inte skriva, resonerar en Musseman! 

Lite vuxenmobbning ska han väl tåla, tillägger Mussemannen!

 

Miljöpartiledare Robert Nordgrens överklagan av Flens "Renhållningsordning" förefaller vara alldeles befogad!

 

Vi bor ju inte i Flen, säger Edlund så vi skriver bara det vi blir tillsagda att skriva!  

 

 

 

Ek uppmanar till brottslighet!peredlund

Per "Spikrakt uppåt för Flen" Edlund och utvalda skribenter vill bryta mot lagen, Miljöbalken! 

 

 

Gröngöling:

"Om miljöpartiet i Flen ändå ville flytta fokus från teknikaliteter och formalia! Sluta titta på vad som har varit rätt och fel i det förflutna och börja blicka framåt! Det verkar som det är dags för föryngring."

 

C A:

"Kan bara intyga med Gröngöling. 

Vi behöver fart i Flen, inga paragrafryttare som Nordgren."

 

Gröna ärtor:

"Med rätt kemi i toppen hade MP suttit i Flens "regering" i stället för kommunisterna."

 

 

 

mån 11 april 2011

 

Jävla sjungande i hela naturen!

Man kan få tinnitus för mindre av allt skrikande!

 

Förbannade siskor, finkar, sparvar, mesar, krypare och spettar som anfaller matborden.

 

Om dom ändå kunde låta maten tysta mun! Men nej, det är ett jävla kraxande och flaxande på balkongen. Hur faen ska Medborgarn kunna jobba om dagarna med oljudet från den vällustiga naturen. Ska man inte kunna ha balkongdörren öppen när man pratar i telefon, så säj! Naturens terror är ett gissel! För att inte tala om alla vargar och svin som förmodligen går till anfall genom en öppen balkongdörr. 

 

Och solmarodören med sina sylvassa strålar som skär sönder ögona om man inte har en konsumpåse av gråbrunt papper över huvet!

 

En "Renhållningsordning" är inget utan sitt innehåll, fru noll-nolla!

"Renhållningsordning" är bara en rubrik!

 

Utan föreskrifter resp. avfallsplan finns ingen  "Renhållningsordning"!

 

Alltså medborgare!

Finns det "Föreskrifter om avfallshantering", daterad och godkänd av fullmäktige?

Finns det en "Avfallsplan", daterad och godkänd av fullmäktige?

 

Finns inte dessa handlingar eller saknas någon av handlingarna finns inte heller någon "Renhållningsordning"!

 

 

 

Renhållningsordning, Sörmland vatten.

Renhållningsordningen. Det är respektive kommun som har ansvaret för ...

 

 

 

Föreskrifter om avfallshantering för Flens kommun

ANTAGEN AV KF 1995-05-31 § 44

REVIDERAD AV KF 1996-12-19 § 136

REVIDERAD AV KF 2008-11-27 § 141


Avfallsplan 2006-2009 Flens kommun

 

Avfallsplanen är ej godkänd och antagen av KF!

 

Hela Miljöbalken - Startsida - Riksdagen

 

Kommunal renhållningsordning, Miljöbalken.

 

 

"För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan."

 

 

"Om renhållningsordningar med stöd av regeringens bemyndigande skall beslutas av kommunerna, skall de antas av kommunfullmäktige."

 

"Innan förslaget till renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra veckor."

 

Fortsättning

 

 

.